Verkkokaupan tietosuojaseloste:

Tietosuojaseloste verkkokaupalle Äärelläsi verkkokauppa

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Tmi Erja-Riitta Savolainen/ Äärelläsi henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.4.2020. Viimeisin muutos 1.4.2020

 

Rekisterinpitäjä

Tmi Erja-Riitta Savolainen/ Äärelläsi Vartejärventie 122, 43240 Lehtola

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Erja-Riitta Niskanen erjariitta.niskanen@aarellasi.fi , +358400127134

 

Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus, sopimus tai asiakassuhde, jossa rekisteröity on osapuolena, rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Kerätty tieto säilytetään vain sen ajan, kun se on toiminnan kannalta merkityksellistä.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet.

Rekisterissä olevalla henkilöllä opyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Kauppias

Äärelläsi verkkokauppa

erjariitta.niskanen@aarellasi.fi

http://www.äärelläsi.fi

Y-tunnus: 148846-5

ALV-numero: FI1488465

 

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Laadittu 1.1.2020

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri Äärelläsi /Tmi Erja-Riitta Savolainen

Rekisterinpitäjä

Erja-Riitta Niskanen

Äärelläsi /Tmi Erja-Riitta Savolainen 1448846-5

Vartejärventie 122, 43240 Lehtola erjariitta.niskanen@aarellasi.fi

 

Rekisterin pitämisen peruste

Äärelläsi yrityksen palveluista kiinnostuneen henkilön tai asiakkaan

(jäljempänä ”käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Äärelläsi palveluihin

liittyvä henkilötietojen käsittely asiakassuhteen hoitoa, ylläpitoa ja

kehittämistä varten. Asiakasrekisteri, markkinointirekisteri ja verkkopalvelun

käyttäjärekisteri.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Käyttäjän (ohjattavat, koulutettavat, tilaajat) henkilötietoja käsitellään Äärelläsi yrityksen palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen, tiedottamiseen, markkinointiin, kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. Rekisterissä olevia tietojen käsittely perustuu asiakassuhteiden hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Henkilötietojen tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, laskutus ja markkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia

tietoja:

Tilaajan tai tilaajaorganisaation yhteystiedot; nimi, osoite,

sähköpostiosoite, puhelinnumero, yhteyshenkilö.

• Laskutukseen liittyvät tiedot sekä sopimussuhteeseen liittyvät tiedot

(kesto, aikataulut, palvelutoteuttamisen fyysinen paikka, tarve,)

•. Rekisteri voi sisältää koulutettavien/ohjattavien yhteystietoja (nimi, osoite, sähköpostiosoite),

henkilötietoja ja käyttötietoja.

• Ajanvaraustiedot

Muita käyttäjän itse antamia tietoja (ammatti, harrastukset, sekä muu sellainen tieto, jolla on

merkitystä palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa) henkilötietolain sallimissa rajoissa.

• Rekisteri voi sisältää kirjallisia muistiinpanoja ohjausprosessiin liittyen, mutta ne eivät ole

identifioitavissa asiakkaisiin.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältö muodostuu tilaajaorganisaatioiden itse luovuttamista tai heidän verkkosivuilla olevista julkisista tiedoista (esim. osoite, verkkolaskutusosoite). Koulutuksiin/ohjaukseen osallistuvien käyttäjien suostumuksella kerätyistä tiedoista sekä yrittäjän henkilökohtaisista ja satunnaisista, tunnistamattomista muistiinpanoista.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto

Tietoja käytetään ainoastaan Äärelläsi yrityksen asiakassuhteiden hoitamiseen ja tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisteritiedot pidetään pääsääntöisesti Suomessa.

 

Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeellista asiakassuhteen hoitamisen näkökulmasta. Tiedot poistetaan rekisteristä viimeistään 10 vuoden kuluttua asiakassuhteen päättymisestä.

 

Rekisterin suojaus

Tietojen tallennus on teknisesti ja fyysisesti suojattu asianmukaisin laitteiden ja tietoturvaohjelmistojen toimenpitein (palomuurit, salasanat). Rekisterinpitäjällä on ainoastaan pääsy rekisterin sisäisiin tietoihin. Rekisterin pitäjää sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Tarkistus- ja korjausoikeus, sekä oikeus tietojen poistamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus (henkilötietolaki 26§) tietää, mitä tietoja hänestä on kerätty/tallennettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötietojen korjaaminen sekä oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna Äärelläsi yritykselle.

 

Siirto- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen. Siirto ja kielto-oikeus astuu voimaan 25.5.2018. Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa käsittely tai peruuttaa niiden käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisterinpitäjä poistaa viivytyksettä henkilötiedot, joiden käsittelyn kyseinen henkilö on kieltänyt tai joiden käsittelyyn tarvittavan suostumuksen henkilö on peruuttanut.

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti, joten pidätämme oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta toimintamme tai lainsäädännön muutosten niin vaatiessa ilmoittamalla siitä verkkosivuillamme.

 

Tämä tietosuojaseloste on voimassa toistaiseksi 1.9.2021 lukien.

Tietosuoja päivitetty 1.9.2021