Ratkaisukeskeisyys

Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on myönteinen ja maanläheinen tapa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita.

Ratkes-hattu suuntaa tulevaan, oivaltaen mahdollisuuksia kehittäen toiveikkuutta, edistystä, yhteistyötä ja voimavaroja – aina on mahdollisuus hyvällä tavalla uuteen. Lähestymistavassa on keskeisenä inhimillisyys, leikillisyys, lämpö, luovuus, huumori, tasa-arvoisuus, armollisuus ja joustavuus. Uskoa, toivoa ja unelmia vaalitaan – ongelmankin takana on unelma, joka ei ole vielä toteutunut. Tasapainoa haetaan toiveiden ja realismin välillä.

Työskentelytapaan kuuluu tietoisuus tavoitteista. Tyypillisesti asetetaan selkeät päämäärät, joita kohti edetään pienin askelin. Tavoitteita kohti ponnistelu voi olla välillä työlästä,mutta saavutettua edistystä haluttuun suuntaan tehdään näkyväksi. Joihinkin prosesseihin tiukat tavoitteet eivät istu ja silloin on tärkeää tarkistaa, että se mitä yhteisellä ajalla tehdään, on koko ajan asiakkaalle hyödyllistä. Asiakkaan arvostava kohtaaminen, voimavarastaminen ja vahvistaminen on olennaista yhteistyössä.

Ratkes-perusfilosofiana on:

 • Älä korjaa sitä, mikä ei ole rikki.
 • Tee lisää sitä, mikä toimii.
 • Jos jokin ei toimi, tee jotain toisin.

Asiakaslähtöisyys

Asiakas voi olla esim. yksilö, perhe, ryhmä tai työyhteisö. Asiakas asettaa itse omat tavoitteensa sen sijaan, että joutuisi hyväksymään asiantuntijoiden määrittelemät tavoitteet.

Tavoitelähtöisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus

Keskusteluissa painopiste on tavoitteissa ja siinä, miten asiakas voi ne saavuttaa.

Voimavarakeskeisyys

Tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan kykyjä, taitoja ja osaamista käsillä olevan pulman ratkaisemisessa tai tavoitteiden saavuttamisessa. Menneisyyttä tarkastellaan pikemminkin voimavarana.

Poikkeuksien ja edistyksen huomioiminen

Tutkitaan erityisesti niitä aikoja ja hetkiä, jolloin vaikeudet ovat paremmin hallinnassa tai jokin tavoite toteutuu vaikka osaksikin. Tärkeää on kartoittaa tavoitteen suuntaan tapahtuvaa edistystä.

Myönteisyys, luovuus, leikillisyys ja huumori

Tämä työmuoto tukee asiakkaan vahvoja puolia. Uusien näkökulmien syntymisen lisäksi olennaista on ideoida vuorovaikutussuhteessa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja testata niitä.

Hyödyntäminen ja konstruktiivinen näkemys

Ratkaisukeskeinen työtapa on salliva, ja siinä voidaan vapaasti liittää muista työmuodoista lainattuja ideoita, kuten kognitiivisen terapian harjoituksia, narratiivisen terapian ulkoistamista, NLP-tekniikoita, tarinoita, paradoksaalisia kotitehtäviä, sopimuksia jne.

Yhteistyö ja kannustus

Asiakkaan verkostot ja läheiset nähdään voimavarana, ja pulmia voidaan ratkoa yhteistyössä heidän kanssaan. Tärkeä osa työtä on aito myönteinen palaute sekä ansion ja kiitosten jakaminen edistyksestä eri osapuolille. (www.ratkes.fi)

NLP, Neuro Linquistic Programming

NLP on ajattelutapa ja toimintamalli, jonka avulla voidaan tutkia ja kehittää inhimillistä kommunikaatiota. Toimintamalli auttaa ihmistä kehittymään ja käyttämään osaamistaan parhaalla mahdollisella tavalla. Sen avulla voi muuttaa omia reaktioitaan, ajatteluaan, toimintaansa tai tunteitaan. Se mahdollistaa usein pinnalla olevan ajattelun syventämisen. NLP on joukko tekniikoita ja malleja siitä, mikä toimii.

NLP-hattu ei selvitä, kuinka asioiden pitäisi olla, vaan omakohtainen oivaltaminen ja oppiminen tapahtuu jokaisessa itsessään NLP:n avulla. Jokainen on oman elämänsä asiantuntija, jokaisella on omat voimavarat, kun ne vaan otetaan käyttöön. NLP:n toimivuus perustuu ihmisen uudelleen oppimiseen: hermoverkostoon (neuro), kielelliseen ja ei-kielelliseen kommunikaatiomenetelmään (linquistic) sekä aivoissa tapahtuvaan ohjelmointiin (programming).

Muutamia aihealueita joihin NLP:tä voi käyttää:

 • Stressinhallinta

 • Itsensä kehittäminen

 • Ajattelun hallinta

 • Mielenhallinta

 • Uskomusten muuttaminen

 • Omien tunteiden ja tuntemusten hallinta

 • Itsetunnon vahvistaminen

 • Rentoutuminen

 • Oppimisen tehostuminen

 • Päätöksenteko ja johtaminen

NLP:ssä käytetään toiminnallisia menetelmiä mm. mielikuvaharjoituksia, mallintaminen, liike, kehon asento ja kieli.

Logofilosofia, Logoterapia

Logoterapia on prof. Viktor E. Franklin (1905-1997) kehittämää henkistä, tarkoituskeskeistä elämän-filosofiaa ja psykologiaa. Se on käypää hoitoa, ohjausta ja neuvontaa tässä ajassa ensisijaisesti ihmisenä olemiseen liittyviin kysymyksiin ja ongelmiin. Logoterapiassa työskennellään henkisellä tasolla. Kaikki logoterapiassa käsiteltävät kysymykset ovat luonteeltaan filosofisia. Myös niiden käsittelytavan, eettiseen kohtaamiseen perustuvan dialogin juuret ovat filosofiassa. Frankl näki, että ihmisen perimmäinen tarve on kokea elämänsä mielekkäänä, merkityksellisenä. Tarkoituksen löytymisen kautta ihmisen on mahdollista löytää itsessään olevat potentiaalit. Ihmisellä ei ole aina vapautta valita tai muuttaa olosuhteitaan, mutta hänellä on silloinkin vapaus valita suhtautumisensa niihin. Ihminen on vapaa tekemään valintansa, mutta hän on myös vastuussa niistä. Logoterapian käsitys ihmisestä ja ihmisenä olemisesta on lohdullinen ja arvostava. Ihminen voi kehittyä omaksi autonomiseksi, autenttiseksi ja ainutkertaiseksi itsekseen elämänsä loppuun asti.

“Hetken tarkoitus vaihtelee, mutta perimmäinen tarkoitus muodostuu koko elämästämme.”

Viktor E. Frankl

Logofilosofia-hattun tehtävänä on auttaa asiakasta löytämään ainutkertainen tarkoitus elämälleen, halu tutustua itseen syvemmin, halu löytää elämän tarkoituksia ja omaa arvomaailmaa. Menetelmällä pyritään laajentamaan asiakkaan näkökenttää, jotta hän tiedostaa tarkoituksen, elämän merkityksen ja arvojen kirjon. Pyrkimyksenä näkemään maailma sellaisena kuin se on, elämän ainoat muuttuvat seikat ovat mahdollisuudet. Logofilosofian on tarkoitus tehdä kaikkensa, jotta asiakas kykenisi jälleen kokemaan itsensä arvokkaaksi ja merkitykselliseksi sekä elämänsä ongelmistakin huolimatta tarkoitukselliseksi. (www.logoterapia.fi, www.logoterapia.pro).

Mindfulness

Hyväksyvä tietoinen läsnäolo, jonka avulla harjoitetaan tietoisuutta, huomion kiinnittämistä ja hetkessä olemista.

Tietoisuus- ja läsnäolotaidoilla tarkoitetaan keskittymistä kulloinkin meneillään olevan hetken kokemiseen, havainnointiin ja hyväksymiseen. Mindfulnessilla pyritään kokemukselliseen ymmärtämiseen mielen toiminnasta ja sen luonteesta.

Murehdimme helposti menneitä ja huolehdimme tulevasta sen sijaan, että eläisimme pelkästään tätä hetkeä, tässä ja nyt. Samoin olemme taipuvaisia tulkitsemaan asioita aina samalla tavalla, omasta opitusta näkökulmastamme käsin.

Mindfulness voi olla avuksi masennuksen, ahdistuksen, stressin ja kivun lievittämisessä, mutta se voi myös olla avain onnellisempaan, rennompaan ja tietoisempaan elämään. On jopa havaittu, että näiden taitojen säännöllinen harjoittaminen tukee fyysistä terveyttä ja lisää vastustuskykyä. Kaikenikäiset hyötyvät tietoisuustaidoista: mielen tyynnyttäminen ja kokemusten utelias ja hyväksyvä havainnointi eivät ainoastaan alenna stressiä, vaan auttavat myös tarkkaavaisuuden hallinnassa ja tunteiden säätelyssä. Myös lapset ja nuoret hyötyvät harjoituksista ja saavat niistä apua keskittymiseen, rauhoittumiseen ja oppimiseen.

Havaittuja vaikutuksia ovat mm:

 • Oppimiskyvyn ja muistin paraneminen

 • Sosiaalisten taitojen ja itsetunnon vahvistuminen

 • Luovuuden ja positiivisten tuntemusten lisääntyminen

 • Fysiologiset vaikutukset

 • Unen parantuminen

Mindfulness- tai tietoisuustaidot on tunnettu jo tuhansia vuosia itämaisessa meditaatioperinteessä, se perustuu zen-budhalaiseen meditaatioon. Länsimainen soveltaminen lähti laajemmin liikkeelle 1970-luvulta, kun amerikkalainen Jon Kabat-Zinn alkoi ohjata tietoisuustaitoihin perustuvaa stressinhallintaohjelmaa kroonisesti sairaille ja kipupotilaille. Hän on tehnyt paljon pioneerityötä erityisesti stressinhoidon suhteen. Tätä ohjelmaa on tutkittu paljon, ja tulokset ovat erittäin hyviä. Hän on myös kouluttanut Suomessa. Tietoisuustaitojen harjoittelulla on havaittu tutkimusten mukaan monia hyötyvaikutuksia ja pulmien korjaantumista.

Mindfulness-hatun kautta on mahdollisuus saada yhteys omaan kehoon ja tulla tietoiseksi oman mielensä toimintatavoista. Tietoisuustaitoja kehitetään erilaisten harjoitusten avulla, joista tyypillisimpiä ovat hengitysharjoitukset. Harjoitukset voivat auttaa myös tunnistamaan tunteita ja ajatuksia sekä hyväksymään ne sellaisinaan.

Yin-jooga

Yin-jooga – olemisen taito!

Jouni Hallikainen
(jooga-opettaja)

Yin-jooga on rauhallinen ja lempeä jooga. Yin-jooga on silti äärimmäisen tehokas ja haastaa kehon ja mielen. Se on määrätietoista kehon ja mielen syvävenyttelyä, eheyttävää pysähtymistä, tietoista hengittämistä ja meditatiivista keskittymistä, joka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti kehoon ja mieleen.

Asanat ( asennot ) on pitkäkestoisia ja niissä keskitytään meditatiiviseen olemiseen ja intensiiviseen kehon kuunteluun. Liikutaa hitaasti ja harkitusti, omissa kehon rajoissa, ei pakoteta mitään,käytetään paljon apuvälinetä( bolsteri,palkit, vyöt, tyynyt jne.) asanoiden rakentamisessa, vähemmän on enemmän – ajattelua. Harjoittelu parantaa kehon liikkuvuutta ja nestekiertoa ja rentouttaa mielen. Yin-jooga edistää hyvinvointia ja terveyttä, lisää itsetuntemusta, opettaa olemista ja hengittämistä.

Yksi hyvä puoli yin-joogassa on myös se, että se vaikuttaa parasympaattiseen hermostoon ja mm. syke hidastuu, hengitystiheys pienenee, stressitasot ja verenpaine laskee sekä kehon liikkuvuus pysyy hyvänä. Yin-jooga sopii kaikille kehotyypeille, lapsista ikäihmisiin.

Yin- joogassa on ripaus taolaista filosofiaa sekä kiinalaisen lääketieteen tietoutta kehon ja mielen mekanismeista. Vaikka taolainen filosofia on läsnä yin-joogassa on se kuitenkin täysin uskontovapaa.

Yin- joogassa on kyse itsensä äärelle pysähtymisestä, hoitamaan kehoa ja mieltä sekä ottaa itselle hyvinvoinnin laatuaikaa. Kun kuuntelet itseäsi valppaana, huomaat että keho puhuu.

Konstellaatio

Systeeminen konstellaatio on kokemuksellinen, toiminnallinen ja syvälle asioiden ytimeen pääsevä menetelmä. Sen avulla voidaan hahmottaa minkä tahansa ihmisyhteisön dynamiikkoja.

Konstellaatio auttaa meitä ymmärtämään nykyhetken ongelmia aivan uudesta, laajemmasta näkökulmasta käsin ja kohtaamaan ja integroimaan suvussa käsittelemättä jääneitä tunteita, jolloin voimme vapautua tästä menneisyyden kahleesta ja alkaa ensimmäistä kertaa elämässämme – elää omaa elämäämme. Konstellaation kautta syntynyt ymmärrys auttaa meitä asettamaan minkä tahansa tapahtuman ja reaktion laajempaan viitekehykseen organisaatioissa kuin yhteiskunnassa ja henkilökohtaisessa elämässä.

Konstellaatio-hattu auttaa nostamaan esille ihmissysteemissä olevia tunteita ja tuntemuksia, jotka muuten helposti ohitettaisiin. Menetelmä auttaa meitä ymmärtämään tarkasteltavaa systeemiä ja siihen liittyviä ihmissuhteita uudelta tasolta sekä etsimään ratkaisuja. Menetelmän kautta meille avautuu uusia mahdollisuuksia työstää kongreettisesti havainnollistaen eri asioiden, ihmisten jne. välisiä jännitteitä ja löytää oivaltamalla, kokemalla ratkaisuja. Konstellaatio on menetelmä, jonka avulla alamme ymmärtää, mitä kannamme sisällämme tehden ne näkyväksi.

Meistä jokainen on osa jotakin systeemiä.

Menetemän kehittäjä sakasalainen psykoterapeutti Hellinger ( 1925-2019) , ajatus oli, että kukaan ei ole irrallinen ja erillinen, vaan me kaikki olemme osia itseämme isommasta systeemistä. Siten jokainen meistä on osa perhettämme (ja osa kansaamme), ja perheessä tapahtuneet asiat vaikuttavat merkittävällä tavalla toimintaamme, ajatteluumme, valintoihimme ja kohtaloomme.

Voimauttava valokuvaus

Vaikka kyseessä on valokuvausmenetelmä, ei voimauttavan valokuvan työväline oikeastaan ole valokuvaus, vaan katse ja näkemisen tapa- se, miten voimme tietoisesti valita katsoa toisin ja nostaa kuormittavien asioiden sijasta näkyväksi sellaisenkin ehjyyden, joka on niin haurasta, ettei se vielä ole oikeastaan edes olemassa.

Voimauttavan valokuvan menetelmä perustuu lähtökohtaan, jossa korjaavat asiat tapahtuvat liittymisen kokemuksessa toisiin ihmisiin. Ihmisen on oltava ensin jonkun silmissä arvokas, ennen kuin hän voi olla sitä itselleen.

Menetelmässä käytetään valokuvaustilannetta, omakuvia, albumikuvia ja arjen teemojen tavoitteellista kuvaamista välineenä ihmissuhteiden lähentämiseen, vuorovaikutuksen parantamiseen, hajanaisten, tunnepitoisten ja abstraktien asioiden selkiyttämiseen sekä oman minän tai yhteisön toiminnan tutkimiseen ja reflektoimiseen. Voimaannuttavan valokuvauksen perusidea on yksinkertainen: valokuvaamisen ja samalla hoidollisen, ammatillisen suhteen dynamiikka käännetään päälaelleen. Sen sijaan, että kuvaaja päättää, miten hän näkee kuvaamansa ihmisen, kuvassa oleva ihminen on päähenkilö, joka määrittelee, miten häntä saa katsoa.

Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä palkittu sosiaalipedagoginen menetelmä, jossa voimaantumisen käsiteet sisältävät ehdot: Itsemäärittelyn oikeus, valta-asemien purkaminen ja vastavuoroisuus määrittelevät ne eettiset raamit, joiden sisällä valokuvaa voidaan käyttää turvallisesti terapeuttiseen identiteettityöhön ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen perheessä, vertaisryhmässä, työyhteisössä tai ammattilaisen ja asiakkaan välillä.

Menetelmää ei saa soveltaa ammatillisesti toiseen ihmiseen ilman läpikäytyä omaa prosessia ja täydennyskoulutusta.

Valokuva-hattua voidaan käyttää esimerkiksi työyhteisön kehittämiseen, yhteisötaiteeseen tai perheessä perheenjäsenten, parisuhteen keskinäisen kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen parantamiseen. Keskeistä on moniäänisyys ja periaate jokaisen ryhmän jäsenen näkyväksi tuleminen itse määrittelemällään tavalla.

www.voimauttavavalokuvaus.net

Positiivinen psykologia

Positiivinen psykologia on kiinnostunut ihmiseen, ryhmiin ja yhteisöihin suotuisasti vaikuttavista prosesseita ja olosuhteista. Sen tavoitteena on muokata vallitsevia ajatus- ja toimintamalleja pois ongelmakeskeisyydestä ja kohdistaa sen sijaan huomio myönteisiin tunnetiloihin, ominaisuuksiin ja voimavaroihin.

Positiivisuus on subjektiivinen kokemus; kukaan ei voi päättää miten kukin yksilö sen kokee, vaan jokainen suhteuttaa sen omaan elämään ja itseen saaden suuntaa-antavia neuvoja terveyden – ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä ennaltaehkäisyyn.

Positiivisuus-hattu auttaa kehittämään asiakkaan positiivisia ominaisuuksia ja tarkastelee subjektiivista kokemusta menneisyyden, tulevaisuuden ja tämän hetken suhteen. Se luo ymmärrystä ja tieteellistä tietoa joka keskittyy hyvinvoinnin, vahvuuksien ja kukoistuksen edistämiseen. Se perustuu käsitykseen, jonka mukaan ihminen haluaa parantaa vahvuuksiaan ja elämän eri osa-alueita sekä elämään merkityksellistä ja täyttä elämää. Kohti kukoistavaa tulevaisuutta.

Positiivisuus-hattu pohjautuu kukoistuksen kehykseen, näitä osa-alueita voimme käydä yhdessä läpi:

Tarinallisuus, Narratiivisuus

Tarinallisuus menetelmänä tarkoittaa, että tutkitaan asiakkaan kertomaa tarinaa ja ohjataan häntä erottamaan siitä toiminnan, havainnon ja tulkinnan tasot: mikä on faktaa ja mikä tulkintaa. Kun oivaltaa, että oman tarinan tulkintaa voi muuttaa antaa se uutta ymmärrystä ja auttaa eteenpäin.

Tarina-hattu ottaa käyttöön asiakkaan tarinat ja lähdetään yhdessä avaamaan,tutkimaan tarinan sanaista arkkua.

Toiminnalliset menetelmät

Toiminnalliset ja luovat menetelmät täydentävät, mahdollistavat ja lisäävät keskinäistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta auttamistyössä ,terapiassa, valmennuksessa sekä kouluttamisessa. Niiden tarkoituksena, tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään sanoja ja muotoja sellaisille kokemuksille, ajatuksille, tunteille ja mielikuville, jotka ei ole sanallisella tasolla. Kun meiltä puuttuu sanoja kuvata elämäntilannetta, vaikeita raskaita kokemuksia, voi toiminnalliset menetelmät auttaa avaamaan asioita ja tuntemuksia ja ihminen tulee kuulluksi, nähdyksi, ymmärretyksi toiminnallisten menetelmien kautta. Toiminnalliset menetelmät voivat avata myös asiakkaalle uusia näkökulmia omista asioista, joita ei ole aiemmin nähnyt tai kokenut, oppia itsestä jotain uutta.

Esim; kuvallinen ilmaisu, kirjallisuus, kirjoittaminen, kädentaidot, valokuvaus/videointi, liikunta, tanssi, draamalliset menetelmät, musiikki. Eli toiminnallisissa menetelmissä asiakas on aktiivinen osallistuja omalla toiminnallaan.

Esim. Aivoriihi, 8×8, Janat, Asteikot, De Bonon kuusi ajatteluhattua (Six Thinking Hats),Käsite/miellekartat(mind map), Ketjukirjoittaminen, Unelmakartat, Tarinat,Swot-analyysi, Tempperamentti-testit, Tunnekartat, Tutkijantalo,Reflektiiviset menetelmät, Hengitysharjoitukset, Rentoutusharjoitukset, Meditointi ja Yin-jooga/Restoratiivinen-jooga, Kehoharjoitteet.

Esim. Aivoriihi, 8×8, Janat, Asteikot, De Bonon kuusi ajatteluhattua (Six Thinking Hats),Käsite/miellekartat(mind map), Ketjukirjoittaminen, Unelmakartat, Tarinat,Swot-analyysi, Tempperamentti-testit, Tunnekartat, Tutkijantalo,Reflektiiviset menetelmät, Hengitysharjoitukset, Rentoutusharjoitukset, Meditointi ja Yin-jooga/Restoratiivinen-jooga, Kehoharjoitteet.

Luontohyvinvointimenetelmät

Työnohjaus, koulutus, terapia ja hyvinvointipäivät luonnon keskellä toteutettuna.

Luontomateriaalin käyttö ulkona ja sisällä, luonnossa elpyminen ja rentoutuminen, luontokävelyt, metsäjooga, luontojooga,riippukeinurentoutukset, kukilla, kasveilla ja yrteillä työskentely, aistipuutarha, luonto-taidepolku kävelyt,metsäpuutarha, vesi-ja järvimenetelmät, turvehoidot, luonnonyrttihoidot, intuitiivinen maalaaminen luonnossa, erilaisten aistitehtävien suorittaminen luonnossa sekä kivien ja kristallien hyödyntäminen.

Access Bars®

Vapauttaa mielestäsi ja kehostasi turhia rajoituksia ja tunteita.

Access Bars® on työkalu, joka avaa toisenlaista tapaa olla tässä elämässä. Access Bars® tarkoittaa päässä olevia 32:ta pistettä, joita kevyesti koskettamalla stimuloidaan positiivisia muutoksia aivoissa ja eheytetään stressin, ajatuksen ja tunteiden sähkömagneettisia osia.

Tämä lempeä tekniikka vapauttaa mentaalisia ja fyysisiä tukoksia, jotka ovat tallentuneet kehoomme auttaen samalla lisäämään keveyttä kaikille elämän alueille.

Päässä on 32 pistettä, joita kevyesti koskettaessa päästävät helposti ohi kaiken sellaisen, mitä ne eivät salli sinun ottavan vastaan. Näihin pisteisiin liittyvät kaikki ajatukset, ideat, uskomukset, tunteet ja mietteet, joita olet elämäsi varrella varastoinut. Nyt sinulla on mahdollisuus päästää irti kaikesta, mikä rajoittaa sinua käyttämästä todellista potentiaaliasi.

Miltä tuntuisi jos päässäsi pyörisi vähemmän häiritseviä ajatuksia? Entä jos tuntisit vähemmän stressiä? Haluaisitko nukkua paremmin? Voisit henkisesti paremmin? Miltä tuntuisi saada lisää energiaa elämääsi? Keskittymiskyky kohenisi olisit luovempi ja jopa kärsivällisempi.

Energiahoitaminen

Energiahoidoissa hoitaja kanavoi parantavaa energiaa hoidettavaan oman itsensä kautta. Hoitaja toimii siis hoidossa kanavana, sillä parantavaa energiaa virtaa hoidettavaan hänen oman energiakehonsa kautta. Parantava energia välittyy kanavoitavasta lähteestä hoidettavan energiakehoon hoitajan oman auran ja chakrojen kautta. Mahdollisuus kivien ja kristallien hyödyntämiseen hoidossa.